Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op dagtochten georganiseerd door Ontmoet het Platteland (OHP) Noordoostpolder.

Art. 1 Totstandkoming van de overeenkomst

1.a Een overeenkomst komt tot stand indien OHP en de klant telefonisch een mondelinge overeenkomst zijn aangegaan. Daarna wordt de bevestiging door OHP naar de klant gestuurd ter ondertekening en retournering.

1.b Degene die namens of ten behoeve van de groep de overeenkomst aangaat (de klant) is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

Art. 2 Betaling

2.a Bij aanmelding van een bezoek dient binnen een week na totstandkoming van de overeenkomst, per groep een aanbetaling te worden gedaan van 10 % van de totale vergoeding, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2.b Het restant van de vergoeding dient uiterlijk 15 dagen voor aanvang van het bezoek in het bezit te zijn van OHP, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij niet tijdige betaling is OHP gerechtigd het bezoek te annuleren. De annuleringsbepalingen vermeld in art. 5 zijn dan onverminderd van toepassing.

Art. 3 Vergoeding

3.a Indien onderdelen van de vergoeding per persoon worden berekend, zal het aantal personen dat bekend is 1 week voor de aanvang van het bezoek, bindend zijn. Indien het aantal personen hoger is dan in eerste instantie geboekt, volgt een restantnota die per omgaande betaald dient te worden.

3.b In de vergoeding zijn niet begrepen:

De kosten van reisbagage-, reisongevallen- en ziektekostenverzekering.

Vervoerskosten van en naar het startpunt van de excursie.

Eventuele meerkosten voor consumpties, gebruikte materialen en te koop aangeboden artikelen. Deze worden ter plaatse verrekend met de betreffende leverancier.

Art. 4 Wijzigingen door de deelnemer(s)

4.a De reservering kan door de klant worden gewijzigd indien en voor zover dit mogelijk is. Naast de gewijzigde reissom is de klant € 10,00 administratiekosten per groep verschuldigd, voor zover geen hogere onkosten worden aangetoond.

4.b Bij vermindering van het aantal deelnemers tot een totaal van minder dan 12 personen worden annuleringsvoorwaarden toegepast.

Art. 5 Annuleringen

5.a Indien een reservering ongedaan wordt gemaakt worden per reservering de volgende bedragen in rekening gebracht:

Bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip: 10 % van de reserveringssom met een minimum van € 10,00

Bij annulering binnen 14 dagen voor bedoeld tijdstip: 100 % van de reserveringssom.

5.b Annuleringen dienen schriftelijk en gedateerd te gebeuren.

5.c Bovenstaande annuleringsvoorwaarden zijn alleen van toepassing voor de reservering van bedrijfsbezoeken. Voor overige overeenkomsten, zoals met touringcar- en restaurantbedrijven gelden de algemene voorwaarden voor die bedrijven.

Art. 6 Niet doorgaan van het programma / wijzigingen door OHP

6.a Indien door omstandigheden het programma niet zal doorgaan, of dat daarin wijzigingen worden aangebracht verplicht OHP zich tot onmiddellijke kennisgeving aan de klant.

6.b Bij niet doorgaan verplicht OHP zich tot onmiddellijke terugbetaling van de reeds betaalde reserveringssom.

Art. 7 Algemeen voorbehoud

7.a OHP behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de reisroute en de te bezoeken bedrijven, indien hiertoe gegronde redenen bestaan. Zie art. 6.a.

7.b OHP aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor foutief vermeldde gegevens in foldermateriaal, door derden uitgegeven.

Art. 8 Groep

8.a Er is geen minimale groepsgrootte, wel wordt een minimum bedrag in rekening gebracht.

8.b De groep die een bedrijf bezoekt is daar te gast en de gasten dienen zich als zodanig te gedragen.

Art. 9 Aansprakelijkheid

9.a Door OHP wordt, tenzij dit aan opzet en/of grove schuld van OHP te wijten is, geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal, veroorzaakt aan de deelnemer(s) tijdens of ten gevolge van een bezoek.

9.b OHP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de door de klant reeds gemaakte kosten als premies voor verzekeringen, indien een dagtocht niet kan doorgaan.

9.c Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is de klant in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.

9.d Indien de klant in gebreke is, dient hij alle op de inning vallende kosten, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke, te vergoeden.

9.e aansprakelijkheidsschade kan nooit hoger zijn dan het totaalbedrag van de geleverde dienst.

20232-pvz-7174-algemene voorwaarden dagtochten OHP.doc 05-06-2002